DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Personální a interkulturní management

Psychologie pro osobní rozvoj

Výcvik koučování

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

V současnosti není možné podávat přihlášky na bakalářský studijní program Personální a interkulturní management.

Přijímáme přihlášky na studium Celoživotního vzdělávání (CŽV) v akademickém roce 2020/2021 na programy:

- PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT CŽV (PIM)

- PSYCHOLOGIE PRO OSOBNÍ ROZVOJ CŽV (PSYOR)

- VÝCVIKY V KOUČOVÁNÍ

Registrace zájemců o celoživotní vzdělávání probíhá prostřednictvím online odkazu zde

Dále přijímáme přihlášky na Akademii v Akademické, na cykly zaměřené na sebepoznání, seberozvoj, komunikační dovednosti, leadership, krizovou intervenci a další.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Podmínky přijetí k bakalářskému studiu:

 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení).
 • Zaslání strukturovaného životopisu * – formulář Europass ONLINE zde
 • FORMULÁŘ WORD ZDE
 • Zaslání motivačního dopisu * – uveďte důvody ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4).

Průběh přijímacího řízení:

 • Přijímací řízení bude probíhat na VŠAPs bez přijímacích zkoušek v průběhu letních měsíců aktuálního roku, na základě hodnocení uchazečem předložených dokumentů.
 • O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise, složená ze tří akademických pracovníků VŠAPs, která předkládá své rozhodnutí ke schválení rektorovi VŠAPs.
 • Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí (viz výše). Zájemce o studium vyrozumíme o výsledku bezprostředně po jednání přijímací komise.
 • Strukturovaný životopis a motivační dopis pošlete elektronické podobě na adresu: puhlikova@vsaps.cz. Oba dokumenty lze také poslat v tištěné podobě na adresu školy, Akademická 409, 411 55 Terezín.

Všechny další potřebné informace Vám zašleme na Vámi uvedenou kontaktní adresu.Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách: 

 • Tříleté denní prezenční bakalářské studium
 • Kombinovaná forma studia

PROČ STUDOVAT VŠAPs?

 • Potřeba odborníků se širokými znalostmi a dovednostmi z psychologie stále stoupá. Kariéra ve firmách exportujících a importujících do a z odlišného kulturního prostředí i působení v nadnárodních společnostech a institucích otevírají možnosti právě těm, kteří budou na mezinárodní spolupráci připraveni.
 • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti  managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
 • Alternativa  jak studovat psychologii. Na dosavadních vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.
 • Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.
 • Vysoká škola aplikované psychologie dává nové možnosti studia psychologie pro všechny zájemce, jednak pro absolventy středních škol – maturanty formou denního studia a jednak pro lidi z praxe, při zaměstnání formou kombinovaného studia (dálkové studium).
 • Terezín je velmi dobře dostupný autobusem i autem ze všech okolních měst a také z Prahy a Ústí nad Labem. Z nejbližšího okolí, např. z Litoměřic, lze dojíždět i na kole.
 • Vysoká škola sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách s kompletním moderním vybavením. Disponuje učebnami, knihovnou, studovnou a aulou pro více než 100 posluchačů. Studenti mají pro odpočinek a občerstvení k dispozici respiria, vybavená automaty a kuchyňku.
 • Využijte této nové příležitosti a staňte se odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA?

Obor Interkulturní a personální management

 • odborník v práci s lidmi i v neziskových organizacích; personalista, podnikatel
 • manažer ve vzdělávání, HR manažer
 • specialista ve veřejné a státní správě
 • manažer v oblasti sociálních služeb
 • poradce v pomáhajících profesích
 • odborník na interkulturní spolupráci

Získáte tyto znalosti a dovednosti absolventa:

 • dovednost aplikovat leadership lidských zdrojů
 • schopnost sestavit program zajišťování lidských zdrojů vč. recruitmentu
 • schopnost aplikovat dovednosti z oblasti psychologie a dalších společenských věd v různých typech organizací při naplňování jejich cílů a řešení konkrétních situací
 • znalost společenskovědních disciplín, psychologie, sociologie, kulturologie, práva a dalších
 • znalosti a praktické dovednosti v oblasti managementu a personalistiky pro práci s domácími i zahraničními pracovníky
 • schopnost analyzovat personální situaci a zajistit naplnění vzdělávacích a rozvojových potřeb v organizacích
 • schopnost spolupracovat s poradenskými organizacemi a s dodavateli vzdělávacích činností
 • dovednost připravit, realizovat a vyhodnocovat přijímací a hodnotící pohovory
 • dovednost efektivně komunikovat a kooperovat s jednotlivci, týmy a organizacemi, a to i v rámci mezinárodní spolupráce

Aktuality

Právě vyšly 3 nové publikace

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-miniatura.png

Jiří Kučírek: Überlegungen zur Sprachphilosophie

Václav Masopust: Fenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských, partnerských a pracovních vztahů

Roman Králik & Patrik Maturkanič (ed.) Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs