DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Denní studium

 

Studijním oborem je PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT.

Denní tříleté bakalářské studium, které probíhá prezenční formou, je určeno pro maturanty a zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat praktické dovednosti, odborné praxe a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.

Absolventi tříletého denního studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Mají samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.

Přihlásit se můžete prostřednictvím ON-LINE PŘIHLÁŠKY zde

Posluchači VŠAPs jsou v prezenční formě studia připravováni tak, aby po skončení tříletého bakalářského studia Vysoké školy aplikované psychologie, oboru „Personální a interkulturní management“, byli schopni zastávat pozice personalista, asistent manažera, resp. po získání praxe personální manažer, organizátor školicích programů, koordinátor vzdělávacích a rozvojových projektů, a to i v podmínkách zaměstnávání cizinců a příslušníků jiných kultur.

V průběhu studia jsou studenti systematicky vedeni k samostatnému definování praktických problémů, k rozhodování a nalézání variantních řešení. Znalosti a dovednosti, které si studenti osvojí řešením případových studií a dalších modelových situací, vytvářením projektů a realizací průzkumů, budou využívat a dále rozvíjet v rámci odborných stáží a praxí v průběhu studia. Závěrečné bakalářské práce jsou koncipovány tak, aby měly solidní teoretický základ a současně směřovaly k možnostem praktického využití, pro které škola vytvořila podmínky formou kooperace a smluv s 25ti firmami a institucemi, kde se realizují exkurze, stáže a praxe.

VŠAPs je zaměřená především na aplikaci vědeckých poznatků do praxe, proto klade velký důraz na praktickou stránku výuky. Studijní program obsahuje 320 hodin praktické výuky, kterou tvoří exkurze, stáže a odborné praxe.

PŘEDMĚTY DENNÍHO STUDIA 

I. ročník II. ročník III. ročník
01SPO  01 Úvod do studia, práce s informacemi 01PSY 06 Základy psychologie práce a organizace 01PSY 11 Asertivita, mediace a facilitace v personalistice
01SPO 02 Základy etiky 01INT 03 Sociokulturní aspekty globalizace 01MAN 06 Koučink a mentoring
01PSY 01 Obecná psychologie 01INT 05 Současné etnické a kulturní procesy 01INT 07 Sociální interakce v multikulturním prostředí
01SPO 03 Základy andragogiky 01PSY 07 Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce 01PSY 12 Řešení konfliktů
01PSY 02 Psychologie osobnosti 01SPO 07 Sociologie sociálních problémů 01MAN 07 Komunikační kompetence v personálním managementu
01PSY 03 Sociální psychologie 01SPO 08 Didaktika osobnostně sociálního rozvoje 01SPO 12 Občanské, pracovní a obchodní právo
01APL 01 Základy výzkumných metod ve společenských vědách 01APL 03 Příprava zpracování projektů 01MAN 08 Krizové řízení
01MAN 01 Základy managementu 01MAN 04 Řízení lidských zdrojů 01MAN 09 Firemní vzdělávání a firemní kultura
01SPO 04 Základy filozofie 01APL 04 Aplikovaný výzkum ve společenských vědách 01MAN 10 Firemní vzdělávání a firemní kultura
01INT 01 Sociální a kulturní antropologie 01PSY 08 Interkulturní psychologie 01MAN 11 Základy podnikové ekonomiky
01PSY 04 Psychologie kultury 01INT 06 Etnicita v multikulturní společnosti 01INT 08 Migrace a integrace v teorii a praxi
01SPO 05 Základy didaktiky 01SPO 09 Sociální patologie a prevence sociálně patologických jevů 01INT 09 Multikulturalita a společnost
01PSY 05 Ontogenetická psychologie 01PSY 09 Psychosociální dovednosti 01INT 10 Interkulturní komunikace
01INT 02 Kulturní studia 01SPO 10 Sociální projevy interkulturních rozdílů  
01MAN 02 Vedení lidí a leadership 01PSY 10 Psychologie zdraví, psychické poruchy  
01SPO 06 Základy sociologie 01MAN 05 Management transferu znalostí  
01APL 02 Matematicko-statistické metody 01SPO 11 Základy práva 01PRA 07 Seminář k bakalářské práci
01MAN 03 Základy personálního managementu 01PRA 04 Seminář k ročníkovým pracím 01PRA 08 Praxe ve firmách
01PRA 01 Seminář k semestrálním pracím 01PRA 05 Stáže ve firmách 01PRA 09 Bakalářská práce
01PRA 02 Exkurze ve firmách 01PRA 06 Ročníková práce  
01PRA 03 Semestrální práce    

Legenda: PSY = psychologie, SPO = společenské vědy, MAN = management,
                 INT = interkulturalita, APL = aplikované vědy, PRA = praktikum

Exkurze:

V 1. ročníku absolvují studenti exkurze v rozsahu 1 týdne, navázané na institucionální spolupráci vybraných firem s VŠAPs. Posluchači jsou rozděleni do skupin (podle možností navštíveného pracoviště). Jsou informativně seznámeni s potřebami a s možnostmi uplatnění společenských věd a s interkulturní problematikou v dané oblasti práce. Obsah a formu exkurze v detailu projednává za VŠAPs zodpovědný pracovník s odborníkem dané instituce (personalistou, či jiným kompetentním pracovníkem HR). Dohodnuty jsou exkurze těch pracovišť, ve kterých pak studenti vykonávají praxi. Škola rozšiřuje další možnosti prostřednictvím České manažerské asociace.

Odborná stáž:

V rámci studijního plánu pro 2. ročník je pro studenty plánována odborná stáž v rozsahu 3 týdnů na několika pracovištích, podle zaměření posluchačů a možností smluvních a dalších pracovišť. Studenti si mohou stáže také sami najít. Časové rozdělení stáží a počty studentů pro jednotlivá pracoviště jsou stanoveny s ohledem na potřeby a organizační připravenost daných pracovišť. Při volbě pracovišť přihlížíme k tomu, aby stáže navazovaly na zvolená témata ročníkových prací.

Odborná praxe:

Odborná praxe ve 3. ročníku v rozsahu 4 týdny navazuje na exkurze a stáže v předcházejících dvou ročnících studia. Odbornou praxi si mohou studenti také samostatně vyhledat. Jejím cílem je prohloubení znalostí a zkušeností s uplatňováním společenskovědných disciplín v řízení chodu organizace, v personální práci, v mezinárodních týmech a získání praktických dovedností v daných oblastech. V této souvislosti je vyžadováno teoretické ukotvení daného tématu. Důraz bude kladen především na úzkou propojenost s tématem závěrečné bakalářské práce tak, aby její závěry byly pokud možno využitelné i pro pracoviště, na kterém se odborná praxe uskutečnila.

Studenti v průběhu praxí vykonávají podle plánů školy široké spektrum diferencovaných činností. Jednou ze základních činností je seznámit se s fungováním firmy či instituce a analyzovat poslání, roli a význam HR, resp. personálního útvaru a úlohu školicího oddělení i s mezinárodní či interkulturní spoluprací firmy. Přitom asistují manažerům, personalistům a dalším samostatným pracovníkům při výkonu jejich práce. Účastní se různých typů firemních výzkumů a průzkumů, kde provádí sběr, případně primární vyhodnocování získaných dat. Pomáhají s organizací assessment a development center a při výběru či rozmísťování pracovníků. Podílejí se na technickém a organizačním zajišťování firemních projektů, zejména v oblasti personálních činností, stejně jako na analýze jejich výsledků prostřednictvím dotazníků a dalších základních metod. Mohou asistovat školitelům, lektorům a trenérům v průběhu vzdělávacích akcí. Rovněž se mohou účastnit činností souvisejících s integrací cizinců a příslušníků jiných etnik.

Školné:

Školné pro denní formu studia za 1 semestr činí 24.900,- Kč.

>> Bankovní spojení a výše školného za semestr (klikněte)

Aktuality

MasterClass výcvik

masterclass.png

Garantkou a vyučující MasterClass výcviku je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Pro koho je výcvik určen:
Zájemcům, kteří nemají zkušenosti s partnerským poradenstvím a mají zájem získat profesionální kvalifikaci v oblasti terapie a poradenství v partnerských vztazích.
Zájemcům s aspirací stát se vztahovým a manželským poradcem.
Profesionálům, kteří si přejí rozvinout poradenské dovednosti a znalosti pro uplatnění ve svých pracovních oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, zákaznický servis, lidské zdroje a supervize pracovního prostředí.
Profesionálům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v práci s páry a pomoci jim řešit jejich problémy.
Jednotlivcům nebo párům, které chtějí mít o sobě větší povědomí a naučit se zvládat své vlastní vztahy.
Výcvik je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výhodu mají studující na VŠAPs.

Místo konání:

rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30,158 00 Praha 5 - Jinonice

Termíny:

únor 2024 - prosinec 2025, 4 semestry. V každém semestru proběhne výuka v rozsahu 38 hodin, 2 x sobota a neděle.

Cena výcviku 79 900 Kč.
Registrace ZDE

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo-ukf.png logo.png
presov2.jpg ucm_trnava.jpg
ukrajina_logo.png granada.png
   

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs