studijni@vsaps.cz
727 863 424

Studijní plán

Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu 

Vysoká škola 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 

Název studijního programu 

Personální a interkulturní management 

Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si můžete stáhnout zde:  Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu (212.47 KB)

PŘEDMĚTY POVINNÉ – 1. ROČNÍK

Název předmětu

Způsob zakončení

Rozsah denní studium

Rozsah kombi studium

Počet kreditů *

Úvod do studia 

12 hod. 

4 hod. 

Základy psychologie 

24 hod. 

16 hod. 

Základy ekonomie 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Etika v pracovním prostředí 

24 hod. 

8 hod. 

Sociologie pro manažery 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Základy managementu 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Sociální a kulturní antropologie 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Podniková ekonomika I. 

24 hod. 

16 hod. 

Cizí jazyk I. / AJ nebo NJ 

KZ 

24 hod. 

12 hod. 

Interkulturní psychologie  

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Základy práva 

KZ 

24 hod. 

8 hod. 

Personální management I. 

ZK 

24 hod. 

24 hod. 

Seminář k ročníkovým pracím  

12 hod. 

8 hod. 

Odborná praxe I. / Projektová laboratoř I. 

240 hod. 

240 hod. 

* Za každý ročník musí být dosaženo min. počtu 60 kreditů. 

PŘEDMĚTY POVINNÉ – 2. ROČNÍK 

Název předmětu

Způsob zakončení

Rozsah denní studium

Rozsah kombi studium

Počet kreditů *

Aplikovaná psychologie osobnosti 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Základy matematiky a statistiky 

KZ 

36 hod. 

12 hod. 

Základy výzkumných metod a aplikovaný výzkum ve společenských vědách 

36 hod. 

16 hod. 

Personální management II. 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Cizí jazyk II. / AJ nebo NJ 

KZ 

24 hod. 

12 hod. 

Aplikovaná sociální psychologie 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Podniková ekonomika II. 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Sociokulturní a ekonomická globalizace 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Pracovní právo 

KZ 

24 hod. 

8 hod. 

Matematicko-statistické metody v managementu 

KZ 

24 hod. 

16 hod. 

Interkulturní management  

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Odborná praxe II. / Projektová laboratoř II. 

240 hod. 

240 hod. 

Příprava a odevzdání ročníkové práce 

   

PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ – 2. ROČNÍK – zvolit 1 předmět 

Název předmětu 

Způsob zakončení 

Rozsah denní studium 

Rozsah kombi studium 

Počet kreditů  **

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

24 hod. 

8 hod. 

Kariérové poradenství 

24 hod. 

8 hod. 

Péče o zaměstnance 

24 hod. 

8 hod. 

* Za každý ročník musí být dosaženo min. počtu 60 kreditů.  

** 4 kredity jsou minimální počet kreditů získaných za povinně volitelné předměty ve 4. semestru.  

PŘEDMĚTY POVINNÉ – 3. ROČNÍK 

Název předmětu 

Způsob zakončení 

Rozsah denní studium 

Rozsah kombi studium 

Počet kreditů  *

Koncepty interkulturního soužití 

KZ 

24 hod. 

8 hod. 

Projektové řízení 

ZK 

36 hod. 

16 hod. 

Psychologie práce a organizace 

ZK 

24 hod. 

16 hod. 

Leadership 

KZ 

24 hod. 

16 hod. 

Koučování a mentoring 

24 hod. 

8 hod. 

Organizační kultura 

ZK 

24 hod. 

8 hod. 

Interkulturní komunikace 

24 hod. 

16 hod. 

Filozofie pro manažery 

24 hod. 

8 hod. 

Seminář k bakalářským pracím 

12 hod. 

8 hod. 

Příprava a odevzdání bakalářské práce 

   

10 

* Za každý ročník musí být dosaženo min. počtu 60 kreditů.  

PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ – 3. ROČNÍK – zvolit 2 předměty 

Název předmětu 

Způsob zakončení 

Rozsah denní studium 

Rozsah kombi studium 

Počet kreditů  **

Sociálně psychologický výcvik 

24 hod. 

8 hod. 

Řešení konfliktů 

24 hod. 

8 hod. 

Metodika osobnostně sociálního rozvoje 

24 hod. 

8 hod. 

Koučovací výcvik 

24 hod. 

16 hod. 

** 8 kreditů je minimální počet kreditů získaných za povinně volitelné předměty v 5. a 6. semestru  
    (1 předmět v zimním semestru a 1 předmět v letním semestru).  

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – 3. ROČNÍK – zvolit 3 předměty 

Název předmětu 

Způsob zakončení 

Rozsah denní studium 

Rozsah kombi studium 

Počet kreditů  ***

Prezentační dovednosti v cizím jazyce (AJ) 

12 hod. 

4 hod. 

Prezentační dovednosti v cizím jazyce (NJ) 

12 hod. 

4 hod. 

Práce s informacemi v interkulturním prostředí 

12 hod. 

8 hod. 

Interkulturní trénink 

12 hod. 

8 hod. 

Prezentační dovednosti a rétorika 

12 hod. 

8 hod. 

Asertivní komunikace pro manažery  

12 hod. 

8 hod. 

*** 9 kreditů je minimální počet kreditů získaných doporučené volitelné předměty v 6. semestru  

ZPŮSOB UZAVŘENÍ PŘEDMĚTŮ: 

Z 

ZAPOČTENO 

KZ 

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET 

ZK 

ZKOUŠKA 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Na závěr bakalářského stupně studia koná student podle zákona č. 111/1998 Sb. o Vysokých školách, státní závěrečnou zkoušku (dále jen SZZ) prověřující znalosti ze tří tematických okruhů tvořených níže uvedenými předměty, které je sytí. Cílem SZZ je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky klíčových předmětů studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.  

První částí SZZ je ústní zkouška před komisí ze tří tematických okruhů. Druhou částí SZZ je obhajoba bakalářské práce.    

SZZ probíhají v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠAPs, splnil-li student všechny studijní požadavky dané schváleným studijním plánem a odevzdal-li v určeném termínu bakalářskou práci. Hodnocení SZZ jako celku odráží hodnocení všech dílčích částí SZZ (včetně obhajoby bakalářské práce). SZZ nebo její část lze v případě neúspěchu opakovat v průběhu studia nejvýše dvakrát.   

SZZ programu Personální a interkulturní management je strukturována ve třech okruzích:    

  • Ekonomika a management – okruh je sycen ZT předměty, které vycházejí z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“: Základy ekonomie /ZT/, Podniková ekonomika I.
    a II. / ZT/ a Základy managementu /ZT/.  
  • Personální management a aplikovaná psychologie – okruh je sycen vybranými předměty: Personální management I. a II. /ZT/ a Psychologie práce a organizace /PZ/, Aplikovaná psychologie osobnosti /PZ/, Aplikovaná sociální psychologie /PZ/.  
  • Interkulturalita – okruh je sycen vybranými předměty: Sociální a kulturní antropologie /ZT/, Interkulturní management /ZT/ a dalšími prohlubujícími předměty z uvedené oblasti: Sociologie pro manažery /PZ/, Organizační kultura /PZ/.  

 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!