DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Publikace

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

Webové stránky časopisu Aplikovaná psychologie/Applied psychology včetně archivu předchozích vydání a pokynů pro autory naleznete ZDE.

 

VYDANÉ PUBLIKACE

Všechny publikace si můžete u nás zakoupit na tomto odkaze zde.

 

romovia.jpg

Rómovia v minulosti a súčasnosti

Dr. Martin Majda &  Dr. Peter Bešenyei

150,- Kč

Na konci října 2023 vydala VŠAPs monografii s názvem RÓMOVIA v minulosti a súčasnosti, která se věnuje tradicím, ale především integraci romského způsobu života v propojenosti ostatních kultur. Renomovaní autoři publikace, dr. Martin Majda a dr. Peter Bešenyei, se této problematice dlouhodobě věnují nejen na Ružomberské univerzitě, se kterou VŠAPs aktivně spolupracuje, ale také ve své mnoholeté aplikační terénní praxi, což ukazuje na kvalitu této publikace.

 

 

 

 

aktualni_otazky_filozoficko_-_socialniho_vyzkumu_1.jpgAktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu

prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D. & doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. (ed.)
200 Kč

Na podzim roku 2021 skupina dvou spřátelených vysokoškolských institucí Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, působících v České a Slovenské republice, a také ve spolupráci s teologickou fakultou ve slovinské Ljublani, vydalo společný vědecký sborník s názvem: Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu. Jednotlivé studie i našich pedagogů reflektují řešenou problematiku z pohledu humánních věd se zaměřením na sociální oblasti v souvislosti zajímavých pohledů na transcendentní výhled z pozice tohoto fenoménu. Jednotlivé studie obsažené v publikaci sledují religiozitu a náboženské chování z pohledu sociálních věd - jaká je budoucnost náboženství v Čechách a na Slovensku, jaké faktory ovlivňují aktuální charakter religiosity a také čemu lidé věří.

 

 

 

fenomen_lasky_1.jpgFenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských, partnerských a pracovních vztahů


Bc. Václav Masopust
190 Kč

Publikace se zabývá komplementárností lásky a žárlivosti a hledá odpověď na otázku, zda je žárlivost vnímána jako součást lásky, zda je tolerována, vítána, nebo nežádoucí. Podobně se zamýšlí se nad dopady projevů žárlivosti v pracovních vztazích. Přináší také pohled na přirozenost monogamie a úvahu nad polyamorními vztahy v kontextu naší kultury. Dále nabízí téma laskavosti jako silného nástroje pro leadership. Součástí monografie je odborný výzkum.

 

 

 

 

 

 

pozdne_anticka_rimska_rise_-_socialni__kulturni_a_politicky_pohl_1.jpg

POZDNĚ ANTICKÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE - sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů


PhDr.  Jan Lepeška, Ph.D.
300 Kč

Publikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římskými historiky a na vybrané germánské kmeny. Jádro knihy představuje komparace pohledů významných osobností období pozdní antiky na situaci v římském impériu a na jeho vztahy k nastupujícím germánským kmenům. Kniha může oslovit každého čtenáře se zájmem o historii, vysokoškolské studenty a akademické pracovníky z oblasti historických věd, antropologie, etnologie, religionistiky a dalších společenských věd.

 

 

 

 

vztahova_vazba_v_kontexte_psychologickych_disciplin_1.jpgVzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín

PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD.
200 Kč

Teória vzťahovej väzby alebo pripútania je psychodynamickým učením, ktoré sa venuje vývinovým aspektom dieťaťa. Kľúčovým elementom tejto teórie je nahliadanie na dieťa ako na sofistikovaného jedinca, ktorý si už počas prvých rokov života utvára behaviorálne systémy v závislosti od primárneho opatrovateľa a interakcie s ním. Na základe učenia sa a nadobúdania skúseností si dieťa buduje vnútorné pracovné modely, ktoré neskôr v živote využíva vo vzťahovej rovine a uplatňuje ich v kontexte životných zmien. Avšak aj vzťahová väzba sa v priebehu života môže meniť v súvislosti so životnými situáciami, v ktorých sa jedinec ocitne. Často sa musí vysporiadať s neľahkými okolnosťami, ktoré ho privedú ku korektívnej skúsenosti a pomôžu mu naďalej sa osobnostne rozvíjať.

 

 

 

 

 

psychologia_prace_1.jpgPsychológia práce


PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD.
200 Kč

Psychológia práce je tvorená na základe identifikovania základných kľúčových tém, s ktorými by mal byť študent organizačnej psychológie alebo personálneho manažmentu oboznámený. Základným vedným odborom pre vytvorenie poznatkovej základne je v tomto prípade psychológia s aplikačným pohľadom na praktickú disciplínu psychológia práce. Publikácia je koncipovaná v desiatich kapitolách, ktoré sú rozčlenené do podkapitol v rozsahu od troch do šiestich, pričom sa snažia o komplexné popísanie daného javu z teoretického a praktického pohľadu. Je študijným odborom, ktorý neustále dosahuje väčší význam v jeho aplikačnej praxi. Prináša zdroj mnohých poznatkov, ktorých základy sú postavené na psychológii ako rozsiahlom vednom odbore. V mnohých oblastiach sa psychológia práce zamieňa s organizačnou psychológiou, či personálnym manažmentom. Avšak tieto disciplíny sa nezameriavajú na psychologické javy tak hlboko, ako je to v prípade psychológie práce.

 

 

 

etika_1_1.jpgEtika 1

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

200 Kč

Není pochyb, že otázka etického smýšlení je pro každého z nás nesmírně důležitá, vždyť principy a pravidla mravního jednání a jejich motivační aspekt jsou pro existenci jakéhokoliv lidského jedince ve společnosti téměř nezbytné. Tradiční náplní této filosofické disciplíny je posuzování dobra a zla, pravdy a lži, spravedlnosti a nespravedlnosti apod. Z tohoto důvodu jsem před léty zaměřil svou filosofickou odbornost právě k etice, coby praktické filosofii, abych tak sobě i svým posluchačům co nejvíce napomáhal ke zkvalitnění našeho vlastního já. To mě mimo jiné vedlo i k napsání této nové publikace: Základy etiky (Vybrané otázky z praktické filosofie).

 

 

 

 

 

navrh-bez-nazvu-14.pngEtika 2

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

200 Kč

Vysokoškolská učebnice prorektora VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., s názvem Etika 2, kterou vydala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně, která se věnuje aktuálním etickým problémům dneška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

interkulturalita_a_jeji_vztah_k_ceskym_dejinam_1.jpg

Interkulturalita a její vztah k českým dějinám

PhDr.  Jan Lepeška, Ph.D.
250 Kč

Text k českým dějinám, který má za cíl vám pomoci v základní orientaci o historickém vývoji českého státu. Vznik příručky reaguje na vzniklou politickou situaci válečného konfliktu na Ukrajině a může nabídnout rychlé seznámení se s nejzákladnějšími informacemi z českých dějin. Autor dlouhodobě vyučuje zahraniční studenty a nabyté zkušenosti mu umožnily text upravit tak, aby byl přehledný a jazykové srozumitelný pro zahraničního čtenáře, který se teprve v základu seznamuje s českým jazykem. K tomuto účelu je přizpůsobená jazyková úrověň, která odpovídájazykové úrovni B1-B2. Publikace popisuje dějinyčeského státu od Sámovi říše (7. století) do období vzniku České republiky (1993).

 

 

 

 

 

 

spiritual_and_social_experience_in_the_context_of_modernism_and__1.jpgSpiritual and social experience in the context of modernism and postmodernism

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. & PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. (ed.)

300 Kč

In the middle of 2020, a group of enthusiastic pedagogues from various European countries and universities, working in diverse areas of the humanities, decided to work together on a monograph that would mainly be centred round the spiritual-social dimension. In connection with the modern day, we see this topic as being a fundamental element not only of mental development, but also of the human qualities of each person, i.e. concerning each one of us. It is therefore rare to find a monograph offering a broad range of the scientific views of experienced historians, anthropologists, philosophers, theologians, psychologists, and also numerous practical sociologists. From the chapters it contains, we can see that the authors, devoting themselves to specific subjects, have a deep understanding of their field and also strive to enrich the reader as much as possible from their perspective. To achieve this, the individual parts of the publication are logically arranged so that theory blends with practice, forming a single volume of texts, as can be easily identified from the content of this book.

 

 

 

cirkev_v_postmoderne_1.jpgCirkev v postmoderne náčrt katolíckej ekleziológie

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

200 Kč

Cirkev ako sociologická veličina je predmetom záujmu viacerých vedných odborov od religionistiky, cez dejiny, kulturológiu, sociológiu, po psychológiu. Ich snahou je odpovedať na otázku „Čo je vôbec Cirkev? Aké je jej poslanie? Môže byť zmysluplnou realitou aj v postmoderne? Je taká, aká by mala byť? Pre plné uchopenie Cirkvi v jej najvnútornejšej podstate sa ukazuje ako nevyhnutný aj náhľad teologický. Teológia hovorí v súvislosti s Cirkvou o tzv. „tajomstve” (mysterion), ktoré zo psychologického a náboženského hľadiska vyžaduje „iniciáciu” do mystéria. Tá sa deje cez symboly a ich interpretáciu. Ekleziológia od prvých storočí popisuje tajomstvo Cirkvi cez celú škálu symbolov prevzatých „z pastierskeho či roľníckeho života, prípadne z budovania stavieb, alebo aj z rodiny a svadby” (LG 6). Tu patria: ovčinec, pole, chrám, nový Jeruzalem, matka... Vychádzajúc z teórie symbolu, môžeme potvrdiť, že jazyk symbolu má schopnosť komunikovať informáciu zo psychologického a antropologického pohľadu oveľa komplexnejšie, pretože komunikuje nielen informáciu vhodnú pre racionálne spracovanie, ale náboženské symboly spôsobujú odozvu v hĺbkach duše a tak „transformujú horizont človeka, integrujú jeho vnímanie skutočnosti, modifikujú stupnicu hodnôt... a to spôsobom, ktorý prekračuje schopnosti abstraktného a koncepčného myslenia”l . Text predkladanej vysokoškolskej učebnice sa po úvodnej analýze postmoderny a jej schopnosti vnímať duchovno a náboženské inštitúcie, venuje nosným symbolom Cirkvi — tzv. „ekleziologickým modelom”, kde patrí predovšetkým koinonia — communio — spoločenstvo. Horizontálna interpretácia daného modelu je doplnená o vertikálnu (teologickú) a tak sa okrem iného načrtáva možnosť plodnej spolupráce sociológie, psychológie a teológie aj v priestore ďalších tém ako sloboda, pluralizmus, subsidiarita, rodinný život, vzťahy, ekonómia, ľudské práva, politika, komunikácia... Učebnica predstavuje aktuálne sociologicko-filozofické koncepty a ich autorov, prináša výsledky modernej biblickej exegézy, patristiky, mystiky, ako i náuku kľúčových magisteriálnych dokumentov.

 

lannuncio_della_speranze_escatologica_oggi_1.jpgL´annuncio della speranza escatologica oggiThLic. Andrej Filin, PhD.

200 Kč

Kniha o filozoficko-teologické pojednání o posledních věcech člověka (italština).

Autorem je známý slovenský religionista ThLic. Andrej Filin, PhD.

 

 

 

 

 

METODIKA A POŽADAVKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ROČNÍKOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - Třetí rozšířené vydání 2021

metodika_a_pozadavky.jpgVážení studenti,
dostává se Vám do rukou 3. upravené a rozšířené vydání učebního textu, jehož cílem je pomoci Vám při vypracování ročníkových a bakalářských prací v průběhu Vašeho studia na VŠAPs. Na základě podnětů došlo k zařazení nové kapitoly pojednávající o autorském právu a plagiátorství a k dílčím úpravám (aktualizacím) textu. Autorský kolektiv vedla k zařazení kapitoly skutečnost, že plagiátorství je ve školách stále velmi rozšířeným negativním jevem a se stále vzrůstající digitalizací, a tím i dostupností textů v digitální podobě, vzrůstá i riziko možnosti porušení autorských práv. Vysokoškolské práce tvoří jeden ze základních pilířů celého studia na VŠ. Jejich tvorba však často není jednoduchá, vyžaduje velké množství času a úsilí. Dodržením věcných a formálních požadavků na ni kladených, student mj. prokazuje dosažení vysokoškolské kvalifikace. K tomu je však zapotřebí, aby se student podrobně seznámil, jak vysokoškolskou práci vypracovat. Na VŠAPs probíhají semináře ročníkových a bakalářských prací, kde se studenti seznamují se základy postupu vypracování, avšak časové možnosti - a to zvláště u kombinovaného studia - jsou omezené. Předkládaný text má za cíl pomoci Vám při vypracování práce tak, abyste si osvojili a doplnily požadované dovednosti zpracování Vámi bádané problematiky - a v kombinaci s vyučovanými odbornými předměty úspěšně završili svoje studijní úsilí.

 

 

 

 

 

 

 

 

SBORNÍK ke stažení

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE SPV

Sborník příspěvků z konference „SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“, konané v Terezíně dne 19. 10. 2017 

 

Aktuality

AKADEMIE 3.VĚKU - PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN

a3v_2024_2025.png

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2024

Zahájení 17.10.2024

Pro velký zájem otvíráme další běh Akademie 3. věku - PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN. 

Pro více informací klikněte ZDE

Přihlášení ZDE

 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo-ukf.png logo.png
presov2.jpg ucm_trnava.jpg
ukrajina_logo.png granada.png
logo_zilina.jpg  

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2024)
Vstup do informačního systému VŠAPs