DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE - MOJE ŠKOLA PRO ŽIVOT

TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vysoká škola aplikované psychologie obdržela akreditaci pro výuku profesně orientovaného studijního programu Personální a interkulturní management.

1.  listopadu 2022 zahajujeme přijímací řízení a je možné podávat přihlášky ke studiu.

subscribe_text_with_comic_effect_instagram_and_tik_tok_videos.png

Studijní program Personální a interkulturní management je zaměřen na aplikovanou psychologii v oblasti managementu a lze jej studovat ve dvou formách: 

 • Tříleté denní prezenční bakalářské studium
 • Tříleté kombinované bakalářské studium

Součástí profesně zaměřeného studijního programu je absolvování pracovních stáží a praxí, které zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

kopie_navrhu_kopie_navrhu_banner_do_mailu.png

ŠKOLNÉ

 1. Cena jednoho semestru standardního průběhu studia v denní i kombinované formě činí 24.900,- Kč. Zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 47.300,- Kč.
 2. Cena 1 semestru studia s individuálním studijním plánem v denní i kombinované formě činí 29.900,- Kč. Zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 57.300,- Kč.

Individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním. Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy. Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení).
 • Zaslání strukturovaného životopisu – formulář Europass ONLINE zde
  FORMULÁŘ WORD ZDE
 • Zaslání motivačního dopisu – uveďte důvody, které vás vedou ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)
 • Úhrada administrativního poplatku za přihlášku 400,- Kč (číslo účtu: 289 722 927 / 0300, variabilní symbol: datum narození)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.
 • O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise.
 • Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí. Zájemce o studium vyrozumíme o výsledku bezprostředně po jednání přijímací komise.
 • Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete v elektronické podobě na adresu: studijni@vsaps.cz. Oba dokumenty lze také poslat v tištěné podobě na adresu školy, Akademická 409, 411 55 Terezín.

STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém získáte znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech: 

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako psychologie osobnosti, sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X a Y a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí, seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) zde: odkaz

CÍLE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Připravit absolventy na profesní uplatnění v oblastech, ve kterých jsou požadovány odborné znalosti a dovednosti v oblasti personálního řízení, s důrazem na interkulturní dimenzi.

Dalším cílem je možnost uplatnění v organizacích mezinárodního charakteru, ve kterých je vyžadována interkulturní kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti interkulturního managementu.

 

PROFIL ABSOLVENTA A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí. 

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách.

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace.

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

 

Studijní program umožní úspěšným absolventům ucházet se o studium v magisterských studijních programech stejného, či příbuzného zaměření.

 

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat:

 • Personalista, HR specialista, HR generalista
 • HR manažer
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace

 

PROČ STUDOVAT NA VŠAPs?

 • Potřeba odborníků se širokými znalostmi a dovednostmi z aplikované psychologie a managementu stále stoupá. Studium otevírá možnosti i těm, kteří budou připraveni na mezinárodní spolupráci ve firmách exportujících a importujících do a z odlišného kulturního prostředí a působení v nadnárodních společnostech a institucích .
 • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
 • Program je alternativní možností, jak studovat psychologii. Na jiných vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na ně hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.
 • Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách.
 • Vysoká škola aplikované psychologie dává nové možnosti studia aplikované psychologie pro všechny zájemce. Pro absolventy středních škol – maturanty formou denního studia a pro lidi z praxe, při zaměstnání formou kombinovaného studia (dálkové studium).
 • Terezín je velmi dobře dostupný autobusem i autem ze všech okolních měst a také z Prahy a Ústí nad Labem. Z nejbližšího okolí, např. z Litoměřic, lze dojíždět i na kole.
 • Vysoká škola sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách s kompletním moderním vybavením. Disponuje učebnami, knihovnou, studovnou a aulou pro více než 100 posluchačů. Studenti mají pro odpočinek a občerstvení k dispozici prostory vybavené automaty a kuchyňkou.
 • Využijte této nové příležitosti ke studiu a staňte se odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

 

Aktuality

POWER COACHING

prvni_strana_1_.png

Zahájení 12. - 13. ledna 2023

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. 

PŘIHLÁŠKY ZDE.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs