studijni@vsaps.cz
727 863 424

R&D zaměření VŠAPs

Věda a výzkum

Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost je jednou z prioritních činností VŠAPs. Je zaměřená na získávání výsledků, směřujících k rozvoji a poznání v rámci vědeckých a edukačních programů a aktivit. Jejich cílem je efektivní propojení vědeckého bádání v souladu se vzdělávacím procesem a podporou odborného růstu terezínské akademické obce.

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost se uskutečňuje především prostřednictvím řešení vědeckých projektů (viz Mezinárodní projekty). VŠAPs ve spolupráci se zahraničními univerzitami a institucemi pravidelně organizuje/spoluorganizuje vědecké a odborné veletrhy, soutěže a konference (viz Mezinárodní konference), jejichž prostřednictvím se realizuje prezentace, propagace a přenos dosažených výzkumných poznatků. Nosným výstupem této činnosti jsou vědecké práce publikované v karentovaných a registrovaných časopisech v databázích Web of Science a Scopus (viz Publikační činnost).

Vědecký časopis

VŠAPs také přispívá k tvůrčí činnosti možností publikovat v recenzovaném časopise Aplikovaná psychologie /Applied Psychology (ERIH PLUS), který od roku 2016 vychází dvakrát do roka. Autoři článků jsou akademičtí pracovníci z vysokých škol, ústavů a odborníci z výzkumných pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit (viz Vědecký časopis).

Vědecko-odborné vydavatelství

Nedílnou součástí terezínské instituce je vydávání vlastních studijních a odborných textů (viz Vydavatelství VŠAPs), které lze zakoupit nebo zapůjčit na studijním oddělení školy. V její budově je také k dispozici knihovna a studovna v jejíchž prostorách je ve volném výběru umístěno 2,5 tisíce svazků. Kromě této možnosti jsou do knihovny průběžně dokupovány dosud chybějící publikace z povinné a doporučené literatury programu Personální a interkulturní management. V akademickém roce 2022/2023 Ministerstvo kultury ČR udělilo Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně OSVĚDČENÍ k možnosti využívání vzdáleného přístupu do Národní digitální knihovny, kde je pro pedagogy a studenty VŠAPs bezplatně k dispozici více než 42 tisíc svazků.

Výzkum orientovaný na praxi

Nedílnou součást studia tvoří odborná praxe studentů v podnikatelských subjektech a v neziskových organizacích především v ústeckém kraji (viz Partnerské organizace). Jako alternativní forma praxe byl v akademickém roce 2022/2023 zařazen předmět Projektová laboratoř, kde jsou studentům odsouhlasena rozsáhlejší témata ke zpracování, která jsou následně řešena v projektových týmech studentů pod vedením garanta Projektové laboratoře a mentorů VŠAPs. Důraz je kladen na relevanci praxe vzhledem k studijnímu oboru, kde počet partnerských smluv je relevantní studijnímu programu s výhledem na jejich rozšíření. Akademičtí pracovníci také vypisují bakalářské práce na témata, kterým se ve výzkumu věnují. To umožňuje studentům podílet se aktivně na výzkumných aktivitách vybraného pracoviště.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!