studijni@vsaps.cz
727 863 424

Přijímací řízení

Chcete se stát naším studentem či studentkou? Vyplňte přihlášku, pošlete CV, motivační dopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a uhraďte administrativní poplatek 500,- Kč za přihlášku. Budete zařazeni do přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025.

Jak probíhá přijímací řízení

 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.
 • O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise.
 • Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí spojených s přihlášením ke studiu. VŠAPs vás vyrozumí o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu.

PŘIHLAŠ SE A STUDUJ S NÁMI !

PŘIHLAŠ SE A STUDUJ S NÁMI !

Studijní program Personální a interkulturní management je zaměřen na manažerskou psychologii, personální management a interkulturní psychologii a lze jej studovat ve dvou formách: 

 • Tříleté denní prezenční bakalářské studium
 • Tříleté kombinované (dálkové) bakalářské studium - studium probíhá dva víkendy v měsíci (sobota a neděle v časech 9 - 16:40h).

Součástí profesně zaměřeného studijního programu je absolvování pracovních stáží a praxí, které zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Studijní plán ke stažení zde:  Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu (212.47 KB)  

Nastartujete svoji pracovní kariéru pod vedením odborníků. Vše, co vás naučíme, využijete rovnou v praxi i osobním životě.

 • Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program, kde jsou s managementem, ekonomií a psychologií propojené další zajímavé předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění.
 • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací ekonomie, managementu a psychologiea dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistikys domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
 • VŠAPs dává nové možnosti studia aplikované psychologie v managementu a ekonomii pro absolventy středních škol (maturanty) formou denního studia a pro zájemce z praxe (při zaměstnání) formou kombinovaného studia (dálkové studium – dva víkendy v měsíci).
 • Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. a možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách.

Cena za studium

 • Denní i kombinované studium: 27.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 53.000,- Kč)
 • Studium s individuálním studijním plánem: 32.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 63.000,- Kč)

Individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním. Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy. Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí.

 • Podání online přihlášky ke studiu a uhrazení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč za přihlášku (Doložte potvrzením. Číslo účtu: 289 722 927 / 0300, variabilní symbol: datum narození, do textu uveďte celé svoje jméno)  
 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (doložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – lze doložit i dodatečně po složení maturity. V případě dosaženého vyššího vzdělání doložte úředně ověřenou kopii diplomu)  
 • Zaslání strukturovaného životopisu – vlastní formát anebo  formulář Europass ONLINE zde
 • Zaslání motivačního dopisu – uveďte důvody, které vás vedou ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)
 • Dokumenty zašlete na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém získáte znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech:  

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako aplikovaná psychologie osobnosti, aplikovaná sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích s uplatněním v poradenství a koučingu. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X,Y, Z a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí. Seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů motivace a vedení lidí v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) a informace o Státní závěrečné zkoušce:   Personalní a interkulturní management 2024/2025 (5.39 MB)


Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí.  

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách. 

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace. 

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech: 

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů, 
 • v odborných činnostech personálního řízení, 
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství,  
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení, 
 • vlastního samostatného podnikání.  

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat

 • Personalista, HR specialista, HR generalista 
 • HR manažer 
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace 

PODAT PŘIHLÁŠKU

Těšíme se na vás.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!